Etapy tworzenia aplikacji internetowych

1) Analiza dokumentacji klienta.

W pierwszym etapie poddajemy analizie materiały i dokumenty dostarczone przez klienta. Najczęściej są to szkice, opisy ogólne i funkcjonalne. Poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne i korespondencję e-mail poznajemy wizje i strategie klienta. W ten sposób budujemy wstępną koncepcję aplikacji.

2) Kalkulacja wstępna.

Przybliżona kalkulacja powstaje na podstawie koncepcji wstępnej. Pokazuje ona rząd wielkości kosztów jakie należy ponieść aby wykonać aplikację. Kalkulacja zawiera koszty projektowania oraz programowania i nie jest to jeszcze wiążąca oferta.

3) Projekt – specyfikacja aplikacji i projekt funkcjonalny

Po zaakceptowaniu kalkulacji wstępnej tworzona jest specyfikacja (dokumentację) projektu. Zawiera ona opis wszystkich modułów i funkcjonalności, pola formularzy, powiązania pomiędzy elementami aplikacji, wzory matematyczne, dane do raportów itp. Przy tworzeniu specyfikacji uwzględniane są dostarczone wcześniej dokumenty i bieżące konsultacje z Klientem. Uzupełnieniem specyfikacji jest projekt funkcjonalny aplikacji w PDF. Jest on graficznym przedstawieniem tego co zostało zawarte w specyfikacji. Specyfikacja i ekrany graficzne PDF stanowią kompletny projekt aplikacji. Na podstawie projektu podawana jest kalkulacja końcowa, która jest wiążącą ofertą na wykonanie oprogramowania.

4) Programowanie

Po zaakceptowaniu projektu tworzymy oprogramowane według specyfikacji i projektu funkcjonalnego. Jeżeli projekt pozwala na wydzielenie większych całości to oprogramowanie realizujemy etapami. Aplikację oddajemy do testowania w środowisku deweloperskim. Na tym etapie dokonujemy zmian i poprawek według projektu.

5) Wdrożenie oprogramowania

Po pomyślnym zakończeniu testów i odbiorze całego projektu oprogramowanie instalujemy na serwerze produkcyjnym i ponawiane są testy. Tworzymy dokumentację techniczną, przeprowadzamy szkolenie z obsługi aplikacji.